Strategia Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski do 2030 roku

UCHWAŁA NR XLVII/511/2022
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski do 2030 roku

Strategia Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski do 2030 roku


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Uchwała nr XXXIV/313/2017
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/276/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=354&p1=szczegoly&p2=1198215

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022


Strategia Rozwoju lokalnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Uchwała nr XXXII/281/2017
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 9 czerwca 2017

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=352&p1=szczegoly&p2=1175579


Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022

Uchwała nr XXXI/276/2017
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 kwietnia 2017

w sprawie uchwalenia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=351&p1=szczegoly&p2=1164352


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020

Uchwała Nr XX/168/2016
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011 – 2032

Uchwała Nr XX/182/2012
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 17 lutego 2012 rok

 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011 – 2032”

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku (M.P. Nr 50, poz. 735 z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVII/172/2008 Rady Miasta z dnia 27 marca 2008 roku dotycząca usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2007-2032.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Fus

Pobierz program


Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2008 – 2015

Uchwała Nr XVII/171/2008

Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2008 – 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2008 – 2015”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, według scenariusza IV.

§ 2.

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte.

2. W kolejnych latach realizacji Planu, będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, itp.

3. Aktualizacja Planu obejmuje lata 2009-2016 sporządzona zostanie do 14 listopada 2008 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Marian Łysiak

Załącznik do pobrania


Strategia Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015

Uchwała Nr XVII/170/2008
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Strategię Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XLVII/442/2002 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Lubelskiego”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Marian Łysiak

Załącznik do pobrania


Lokalny program rewitalizacji

Uchwała Nr XLVI/517/2010
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008 – 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się aktualizację „Lokalny Programu Rewitalizacji Obszary Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008 – 2015”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XLI/394/2006 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006 – 2013”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Marian Łysiak

Załącznik do pobrania


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Uchwała nr XXXIV/313/2017
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/276/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=354&p1=szczegoly&p2=1198215

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022