Ogłoszenie

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2023 rok.

NABÓR WNIOSKÓW 12.06.2023 r. – 30.06.2023 r.

lub do wyczerpania środków

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, o naborze uzupełniającym wniosków osób zainteresowanych likwidacją pokrycia dachowego zawierającego azbest lub utylizacją odpadów azbestowych (eternitowe płyty dachowe lub płyty elewacyjne) w 2023 roku.

Do otrzymania dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.

Warunkiem udziału w zadaniu jest złożenie w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski wniosku wraz z załącznikami w terminie: od dnia ogłoszenia naboru do 30.06.2023 r.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych zgodnie z kolejnością wpływu, lecz nie później niż do dnia 15.10.2023 r.

Realizacja Programu realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Tomaszów Lubelski a uprawnionym Wykonawcą, obejmującej demontaż, odbiór wyrobów azbestowych, ważenie, załadunek oraz transport na składowisko i unieszkodliwienie azbestu, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

Zadanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

 WARUNEK:

Odpady zawierające azbest muszą być zabezpieczone na palecie lub w workach jutowych, z dostępem do odbioru z posesji.

Formularz wniosku oraz Informacja o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie internetowej https://www.tomaszow-lubelski.pl/, a także w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, pokój nr 26.

Nazwa programu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszów Lubelski na 2023 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie miasta Tomaszów Lubelski z azbestu poprzez realizację zadań

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

  1. Podstawa prawna art. 400 a ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2022r., poz. 2556)
  2. Cel Programu oczyszczanie miasta Tomaszów Lubelski z azbestu poprzez realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.
Pliki do pobrania