Tomaszów Lubelski, 2023-06-07

ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach LXI sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2023 roku, o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2022 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Uchylenie uchwały nr LX/624/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 14. Ustalenie wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku korzystania przez radnego w podróży służbowej z samochodu osobowego niebędącego własnością gminy miejskiej Tomaszów Lubelski
 15. Wyrażenie woli przejęcia na własność przez Miasto Tomaszów Lubelski od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogę
  o znaczeniu lokalnym wybudowaną w ramach inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S17 znajdującej się na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 16. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu (odcinek ul. Lwowskiej i ul. Zamojskiej)
 17. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu (odcinek ul. Piłsudskiego)
 18. Zmiana uchwały nr XXXVI/368/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
 20. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 28 maja 2023 r. mieszkańca miasta z powodu nierozpatrzenia skargi przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski
  z dnia 10 maja 2023 r. na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na Zastępcę Burmistrza Miasta w sprawie przekroczenia uprawnień i wskazanie organu właściwego do jej rozpatrzenia
 22. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury
 23. Zakończenie obrad LXI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Monika Pikuła

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dzwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski