Herb Tomaszów LubelskiTomaszów Lubelski 2023-10-18

 

Z A P R O S Z E N I E

 

     Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach LXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 24 listopada 2023 roku, o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Prezentacja koncepcji urbanistyczno-architektonicznej inwestycji SIM Lubelskie w Tomaszowie Lubelskim
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
 13. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
 14. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
 15. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
 16. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok
 17. Uchwalenie „Regulaminu korzystania z Lodowiska Plenerowego”
 18. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 19. Przyjęcie programu osłonowego „Pomoc Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie dożywiania” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
 20. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 21. Zmiana uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 22. Przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie dotacji przez Miasto Tomaszów Lubelski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 24. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 25. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta dotyczącej bezczynności organu w realizacji zadania własnego gminy, polegającego na niedokonaniu „Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji”
 26. Zakończenie obrad LXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 

 Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Monika Pikuła

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl, a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl/, https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/ wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski