Dostępny samorząd

Grant w ramach projektu: „Dostępny samorząd – granty” – realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miasto Tomaszów Lubelski realizuje grant w wysokości 100 000,00 zł pn.: „Poprawa dostępności Miasta Tomaszów Lubelski dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Tomaszów Lubelski dla osób z szczególnymi potrzebami poprzez częściową likwidację barier architektonicznych, cyfrowych i informacyjno- komunikacyjnych w czasie od 01 lipca 2022 r do 30.06.2023 r.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, grantobiorca korzysta z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi: 100 000,00 PLN

Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa warunków korzystania z usług Urzędu dla klientów ze szczególnymi potrzebami poprzez:

  • usprawnienia dla osób o ograniczonej mobilności (niepełnosprawność ruchowa) poprzez dostosowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w budynkach przy ul. Lwowska 57
  • usprawnienia dla osób z deficytami wzroku o deficytem poznawczym poprzez montaż planu tyflograficznego (plan toalety oraz plan budynku z oznaczeniem w Braille’u) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowska 57
  • usprawnienia dla osób z deficytami słuchu przez doposażenie 4 stanowisk pracy w Urzędzie Miasta w przenośne pętle indukcyjne w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowska 57 (sekretariat pokój nr 19 oraz kasa pokój nr 10) oraz przy ul. Lwowska 53 USC pokój nr 17 i WSO pokój nr 11
  • usprawnienia dla osób z deficytem słuchu i wzroku poprzez wykonanie strony internetowej dostosowanej do wymogów ustawowych dostępności WCAG