LXXI sesja Rady Miasta

23 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXXI sesji Rady Miasta. Była to ostatnia sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami. Podczas obrad LXXI sesji radni Rady Miasta przyjęli sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2023” oraz informację z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2023 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług. Rada Miasta podjęła również uchwałę zmieniającą uchwałę nr LXVI/710/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przyjęto także uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miasta Tomaszów Lubelski.