LXVII sesja Rady Miasta

12 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Podczas sesji zuchy i harcerze z tomaszowskiego hufca ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Szczepaniuka.

Radni Rady Miasta jednomyślnie przyjęli budżet miasta na 2024 rok. Dochody budżetu miasta określono na kwotę 122.385.944,29 zł, z tego dochody bieżące – 94.948.037,53 zł i dochody majątkowe – 27.437.906,76 zł. Natomiast wydatki na 2024 rok określono na kwotę 121.651.138,21 zł, z tego wydatki bieżące – 94.784.929,21 zł i wydatki majątkowe – 26.866.209,00 zł. W 2024 roku zaplanowano m.in. budowę i modernizację dróg publicznych na terenie miasta, rozbudowę ulicy Kruczej. Będzie również kontynuowana modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Zaplanowano także zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie obiektów na potrzeby społeczne wraz z poprawą bezpieczeństwa p.poż.”, które dotyczy Tomaszowskiego Domu Kultury oraz Klubu

Seniora mieszczącego się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z kolei w ramach zadania „Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich” zostanie przebudowana konstrukcja i pokrycie dachu na Szkole Podstawowej nr 2. Natomiast w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zostanie zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem na potrzeby poprawy bezpieczeństwa usług publicznych. W 2024 r. zaplanowane do realizacji są także przedsięwzięcia ujęte w planie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Lubelski.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2024 – 2031. Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2023 rok oraz zmiany do wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2023-2030. Rada Miasta podjęła także następujące uchwały: w sprawie przekazania środka trwałego w postaci linii kablowych elektroenergetycznych wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania; w sprawie emisji obligacji. Przyjęto również zmianę uchwały nr LXVI/710/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.