LXV sesja Rady Miasta

26 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

Podczas sesji Rada Miasta przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2022/2023 oraz uchwaliła roczny programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski. Dokonano również wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. Ponadto radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. gen. Władysława Sikorskiego, przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w rejonie ul. Kościuszki oraz dokonali zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim. Rada Miasta przyjęła także uchwały w następujących sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2023 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat, zbycia nieruchomości położonej przy ul. Aleja Sportowa w Tomaszowie Lubelskim.