LXIX sesja Rady Miasta

2 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami.

Podczas obrad LXIX sesji radni Rady Miasta przyjęli m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania zadań drogowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski. Radni przyjęli także Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021–2028 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. Rada Miasta przyjęła również uchwałę w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie. Ponadto radni przyjęli roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2024 rok oraz udzielili pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.