LXIV sesja Rady Miasta

29 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Monika Pikuła. Zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pani Renata Miziuk złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach. Następnie Zastępca Burmistrza Miasta Pani Renata Miziuk wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Panią Moniką Pikułą złożyły podziękowania za wieloletnią pracę Panu Karolowi Kosiackiemu, który w latach 2019 – 2023 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim. Pan Karol Kosiacki jest również założycielem Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lub., które powstało w 2002 r. Nowym Prezesem Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lub. został Pan Andrzej Dziuba.

Podczas obrad LXIV sesji Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Radni wyrazili poparcie dla wysiłków Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierzających do pozyskania odszkodowań za szkody wyrządzone Państwu Polskiemu agresją i okupacją niemiecką w latach 1939 – 1945.

Rada Miasta wprowadziła także zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tomaszów Lubelski zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wysokość opłaty określono w kwocie 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa w mieście Tomaszów Lubelski za 2022 rok, powołali Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim oraz dokonali zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stefana Żeromskiego i Obrońców Westerplatte w Tomaszowie Lubelskim.