14 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

Radni Rady Miasta przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Dotacje otrzymały: Parafia Rzymsko – Katolicka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim oraz Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Do dróg gminnych zaliczono odcinek drogi ul. Króla Zygmunta o długości 62 m, zlokalizowany na terenie miasta Tomaszów Lubelski.