LX sesja Rady Miasta

26 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła.

W związku z tym, iż Pan Mirosław Fus i Pan Zbigniew Kuczyński zrzekli się mandatu radnego, w dniu 21 maja w okręgach wyborczych numer 4 i 6 przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miasta. Nowymi radnymi zostali: Katarzyna Żurawska (okręg wyborczy numer 4) i Kazimiera Małka (okręg wyborczy numer 6). Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego.

W dalszej części obrad Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach. Rada Miasta przyjęła informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2022 rok oraz sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok. Wprowadzono także zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023, umożliwiające m.in. przeprowadzenie modernizacji oświetlenia miasta o wartości ponad 10 mln zł. Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne. Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Przyjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Tomaszów Lubelski zadań własnych Gminy Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta LX sesja Rady Miasta