Absolutorium dla Burmistrza

Rada Miasta Tomaszów Lubelski jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za ubiegły rok.

Obrady LXI sesji VIII kadencji Rady Miasta odbyły się 26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. W pierwszej części sesji burmistrz złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

Najważniejszym punktem LXI sesji Rady Miasta było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok. Przed udzieleniem absolutorium, radni po rozpatrzeniu Raportu o stanie miasta Tomaszów Lub. jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania, a następnie również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

W dalszej części sesji Rada Miasta podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach: ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku korzystania przez radnego w podróży służbowej z samochodu osobowego niebędącego własnością gminy miejskiej Tomaszów Lubelski; wyrażenia woli przejęcia na własność przez Miasto Tomaszów Lubelski od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogę o znaczeniu lokalnym wybudowaną w ramach inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S17 znajdującej się na terenie Miasta Tomaszów Lubelski; zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. odcinka ul. Lwowskiej i ul. Zamojskiej); zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. odcinka ul. Piłsudskiego); zmiany uchwały nr XXXVI/368/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski; przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” Działanie 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.