Absolutorium dla Burmistrza

27 czerwca Rada Miasta Tomaszów Lubelski jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

Obrady III sesji IX kadencji Rady Miasta prowadził Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Zieliński. W pierwszej części sesji Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach. Najważniejszym punktem III sesji Rady Miasta było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok. Przed udzieleniem absolutorium, radni po rozpatrzeniu Raportu o stanie miasta Tomaszów Lub. jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania, a następnie również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

W dalszej części sesji Rada Miasta podjęła m.in. uchwałę sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski oraz uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Transgraniczne Roztocze – ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez poprawę gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskiego i Gminy Solonka”) w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.