LXX sesja Rady Miasta

22 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady LXX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami.

Podczas obrad LXX sesji radni Rady Miasta przyjęli informację o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2023 rok, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2023 rok, sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2025” za rok 2023 oraz sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 – 2025” za rok 2023. Rada Miasta przyjęła uchwały m.in. w następujących sprawach: przyjęcia Tomaszowskiej Strategii Polityki Senioralnej na lata 2024 – 2028; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych; ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; przystąpienia do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Starozamojskiej i Kruczej w Tomaszowie Lubelskim; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Majdańskiej i Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim; zmiany uchwały nr XLVI/498/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2032; zmiany uchwały nr LXVIII/725/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023 – 2028; przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski na rok 2024; przyjęcia stanowiska w sprawie postulatów ogólnopolskiej kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”.
Po obradach sesji radni VIII kadencji Rady Miasta w podziękowaniu za ponad 5-letnią pracę otrzymali pamiątkowe grawertony, które wręczyli Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski i Przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła.