Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR.271.11.5.2017 - Wynik przetargu na: POPRAWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W OBRĘBIE PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PÓŁNOC” W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Tomaszów Lubelski, 2017.04.21

IR.271.11.5.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą:  „POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W OBRĘBIE PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PÓŁNOC” W TOMASZOWIE LUBELSKIM”

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  „POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W OBRĘBIE PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA „PÓŁNOC” W TOMASZOWIE LUBELSKIM” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 53763-2017 z dnia 29.03.2017r., oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

I.

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o.
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Część 1

Oferta nr 2

Budgar Leżak Aneta
Dąbrowa Tomaszowska 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Część 2

Oferta nr 3

MULTISERWIS Marek Ligęza
ul. Józefowska 176
22-600 Rogóźno

Część 2

II.

1. Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano:

 

Na część I - Przebudowa ulic Długosza i Witosa

OFERTĘ Nr 1, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o.
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:
Cena  (C) - 60 pkt
Okres gwarancji (OG) - 40 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

 

Na część II – Przebudowa ulicy Spokojnej

OFERTĘ NR 2, złożona przez:

Budgar Leżak Aneta
Dąbrowa Tomaszowska 2
22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:
Cena  (C) - 60 pkt
Okres gwarancji (OG) - 40 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

2. Oceniono także w niniejszym postępowaniu pozostałe oferty złożone przez:

OFERTA NR 3

MULTISERWIS Marek Ligęza
ul. Józefowska 176
22-600 Rogóźno

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:
Cena  (C) - 44,25 pkt
Okres gwarancji (OG) - 20 pkt
Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 64,25 pkt

III.

Zamawiający zaprasza wybranych Wykonawców tj.:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.
ul. Lwowska 54,
22-600 Tomaszów Lubelski

oraz

Budgar Leżak Aneta
Dąbrowa Tomaszowska 2
22-600 Tomaszów Lubelski

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 04.05.2017r. celem podpisana umowy.

Wynik przetargu

Wersja do druku Generuj PDF
---