Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim”

Tomaszów Lubelski, 2013.10.08

MBP.P.1.5.2013

OGŁOSZENIE

 Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim”

 Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 380310 z dnia 19.09.2013 r., oferty złożyli następujący wykonawcy:

 I.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Bielan Krzysztof
Majdan 84
22-400 Zamość

2.

LUB-BUD s.c.
B. Dytmajer, D. Gębarowski
ul. Kolejowa 29
22-680 Lubycza Królewska

3.

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY
Janusz Kurzępa
ul. Moniuszki 99
22-600 Tomaszów Lubelski

4.

ZAKŁAD REMONTOWO KONSERWACYJNY
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Jana Zamoyskiego 51
22-400 Zamość

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ALEX” Aleksander Rayss
ul. Okrzei 32
22-400 Zamość

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
BRO – BUD
ul. Lwowska 56A/34
22-600 Tomaszów Lubelski

 II.

 1.  Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano ofertę oznaczoną jako Nr 3, złożoną przez:

 ZAKŁAD REMONTOWO KONSERWACYJNY
Janusz Kurzępa
ul. Moniuszki 99
22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru – cena 100 %, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę  spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.
W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów – 100 pkt.

2.  Oceniono także w niniejszym postępowaniu następujące oferty:

 Oferta nr 1 złożona przez:

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Bielan Krzysztof
Majdan 84
22-400 Zamość

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 81,36 pkt.

Oferta nr 2 złożona przez:

LUB-BUD s.c.
B. Dytmajer, D. Gębarowski
ul. Kolejowa 29
22-680 Lubycza Królewska

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 82,30 pkt.

Oferta nr 4 złożona przez:

ZAKŁAD REMONTOWO KONSERWACYJNY
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Jana Zamoyskiego 51
22-400 Zamość

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 75,75 pkt.

Oferta nr 5 złożona przez:

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe
„ALEX” Aleksander Rayss
ul. Okrzei 32
22-400 Zamość

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 81,47 pkt.

Oferta nr 6 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
BRO – BUD
ul. Lwowska 56A/34
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 96,51 pkt.

 Zamawiający zaprasza Wykonawcę do siedziby Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Zamojska 2; 22-600 Tomaszów Lubelski w dniu  18.10.2013r. celem podpisana umowy.

Plik źródłowy

Wersja do druku Generuj PDF
---