Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego

Tomaszów Lubelski, 24.05.2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego

     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XX/190/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 17 lutego 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego

- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 czerwca 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pok. Nr 28 (I piętro) w godzinach od 8 00 - 15 00.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski o godz. 1300 w pokoju Nr 22 ( I piętro).

     Zgodnie z art. 18 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

     Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2013 r.

     Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 ) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235)

     Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w/w projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w formie: pisemnej na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600, ustnie do protokołu (w pok. Nr 28 I piętro UM Tomaszów Lubelski ) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262) na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---