Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


Burmistrz Miasta w imieniu samorządów partnerskich gmin ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

 

Tomaszów Lubelski, dnia 08.01.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” ogłasza o przystąpieniu do konsultacji  społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t z póź. zm.) w związku   z art. 39 ust. 1 w/w ustawy:

 1. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego zawiadamia:
  a). o możliwości zapoznania się z projektem „Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.
  b). o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych.
 2. Projekt dokumentu pn. „Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023r. znajdują się na stronie internetowej - www.tomaszow-lubelski.pl, w zakładce: „Ogłoszenia”.
  Z przedmiotowym opracowaniem można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju  w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.
 3. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie od 09.02.2016 r. do 01.03.2016 r, m.in na załączonym formularzu konsultacyjnym.:
  - na piśmie na adres: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski , ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski;
  - faxem na numer: 84 6642243;
  - drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres: aktywne.roztocze@tomaszow-lubelski.pl;
  - ustnie do protokołu;
  Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię / nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi / wniosku.
 4. Zgodnie z art. 41 cyt. powyżej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski


Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.


Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze”

Wersja do druku Generuj PDF
---