Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Poniedziałek
27° 17°
 
Niedziela, 20 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał

Artykuły


IR.271.13.6.2015 - Zaproszenie do dialogu technicznego

IR.271.13.6.2015
 

P.T.
Uczestnicy dialogu technicznego

 

Szanowni Państwo,

 

      Dziękujemy za złożenie wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego poprzedzającego postępowania obejmującego „Budowę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Tomaszowa Lubelskiego oraz gmin stowarzyszonych i innych zainteresowanych w ramach Koncesji na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze wskazaniem i uzyskaniem praw do lokalizacji oraz rekultywację istniejących wysypisk.”.

      Do udziału w dialogu zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

1. KOM-EKO RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojenna 2, 20-424 Lublin

      Ze strony Zapraszającego dialog będzie prowadziła komisja ds. dialogu technicznego. Dialog będzie prowadzony z przedstawicielami Uczestników w formie spotkań, które będą odbywały się siedzibie Zamawiającego, adres:

Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

      Przewidywany czas jednego spotkania wynosi 4 godziny. Terminy spotkań wraz z dokładnym określeniem miejsca i czasu wyznaczy Zapraszający nie później niż na 5 dni przed terminem spotkania, o czym poszczególni uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spotkania z uczestnikami rozpoczną się od 7 maja 2015 roku.

Zapraszający oczekuje, że:

  1. nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem spotkania Uczestnik dostarczy wypełniony formularz „Wymagania Zamawiającego stanowiący załącznik nr 1 do do niniejszego zaproszenia oraz „Kwestionariusz ewaluacji projektu.xslx”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,  zawierający odpowiedzi na zawarte w nim pytania dotyczące:

- proponowanego przez Uczestnika rozwiązania w zakresie przedmiotu objętego ogłoszeniem o dialogu,
- posiadanych przez Uczestnika kompetencji
- stosowanego przez Uczestnika warsztatu wytwórczego
- proponowanego harmonogramu realizacji
- wyceny kosztów realizacji przedsięwzięcia
- okresu realizacji poszczególnych faz inwestycji
- okresu na który uczestnik proponuje obowiązywanie umowy koncesyjnej;
- propozycji „sposobu wyjścia” z umowy koncesji- formy i zasad gospodarowania powstałym majątkiem po wygaśnięciu/zakończeniu obowiązywania przedmiotowej umowy.

Dopuszcza się możliwość załączenia dodatkowych materiałów stanowiących uszczegółowienie zawartych w formularzu odpowiedzi. Odpowiedź na każdy z punktów nie powinna przekraczać 300 słów.

  1. nie później niż w dniu spotkania dostarczy wypełniony „Formularz szacowania kosztów.xlsx”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, zawierający zestawienie prognozowanych kosztów, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający na realizację zaproponowanego rozwiązania.

 

Spotkania będą prowadzone wg następującego scenariusza:

Lp. Czas Temat
1 5 min Przedstawienie przedsiębiorstwa
Podstawowa działalność, struktura organizacyjna, liczba zatrudnionych, oddziały, kapitał zakładowy, roczny przychód,  zdolność, kredytowa, potencjał wytwórczy itp.
2 30 min Prezentacja doświadczeń
Doświadczenia w zakresie budowy zakładów przetwarzania odpadów o standardzie RIPOK, preferowane technologie i rozwiązania techniczne. W polu zainteresowania znajdują się systemy, które można uznać za referencyjne dla planowanego przez Zapraszającego przedsięwzięcia i które zostały wdrożone w sektorze publicznym lub prywatnym, w gminach lub związkach gmin. Należy scharakteryzować proponowane technologie oraz systemy z uwzględnieniem funkcjonalności, architektury, komponentów, trwałości proponowanych technologii, możliwości jej rozbudowania/rozwoju. Należy scharakteryzować przebieg i czas trwania poszczególnych faz zamówienia: procedury administracyjne/budowa/eksploatacja/ zakończenie eksploatacji/
3 60 min Na podstawie opublikowanej przez Zamawiającego danych Zaproszony przedstawi wizję realizacji przedsięwzięcia w tym lokalizację, budowę i wdrożenie systemu segregacji odpadów oraz rekultywacji istniejących wysypisk.
Zapraszający zada Uczestnikowi pytania uszczegóławiające odpowiedzi zawarte w dostarczonym kwestionariuszu ewaluacji projektu. Oczekuje się, iż reprezentacja Uczestnika w dialogu będzie posiadała kompetencje specjalistyczne  zgodne z zakresem przedmiotowym kwestionariusza, w tym w szczególności inżynierii środowiska, projektowania systemów segregacji odpadów, zarządzania projektami środowiskowymi, itp.
4 30 min Szacowanie wartości zamówienia, harmonogram produkcji i wdrożenia, koszty odbioru odpadów uśrednione dla jednego mieszkańca.
5 45 min Oczekiwania i wnioski Uczestnika dotyczące zamówienia na budowę i koncesję.
Uczestnik przedstawi swoje propozycje / preferencje odnośnie Opisu Przedmiotu Zamówienia, SIWZ oraz sposobu realizacji zamówienia z uwzględnieniem sposobu współpracy z Zapraszającym podczas realizacji umowy. Możliwe jest również przedstawienie innych wniosków.

Wszelkie pytania w sprawach proceduralnych należy kierować do:
Pana Marka Kiełbasy, Podinspektora ds. zamówień publicznych adres e-mail: przetargi@tomaszow-lubelski.pl, nr tel. 084 664-37-40 wew. 42 pok.29 /1 piętro/

Natomiast w sprawach związanych z przedmiotem dialogu do:
Pana Wiesława Drążek, adres e-mail:wieslaw.drazek@gmail.com , nr tel. 607 517 066

 

Proszę na bieżąco śledzić stronę Zamawiającego, na której będą publikowane informacje istotne dla Uczestników dialogu.

 

  1. Zał. nr 1  Wymagania Zamawiającego
  2. Zał. nr 2 Kwestionariusz ewaluacji projektu
  3. Zał. nr 3 Formularz szacowania kosztów
  4. Zał. nr 4 Obszar objęty postępowaniem wraz ze wskazaniem informacji o lokalizacji istniejących wysypisk
  5. Treść zaproszenia do dialogu technicznego
Wersja do druku Generuj PDF
---