Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 10ºº, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Laureat oznaczonej numerem działki 260/2 o powierzchni 1463 m2 wr

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 10ºº, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Laureat oznaczonej numerem działki 260/2 o powierzchni 1463 m2 wraz z udziałem w wysokości ½ w działce oznaczonej nr 330/2 ark.20 o powierzchni 820m2 i ½ udziału w budynku /piwnica/
stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy ul. Lwowskiej 32 w Tomaszowie Lubelskim.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hotelu „Laureat” o czterech kondygnacjach naziemnych o powierzchni użytkowej 2138 m2 .
Hotel posiada: 47 pokoi, salę konferencyjną o pow. 52 m2, zaplecze gastronomiczne o pow. 390 m2, urządzony parking przed budynkiem na 8 pojazdów oraz udział w wysokości ½ w działce oznaczonej nr 330/2 ark. 20 o powierzchni 820 m2 i ½ udziału w budynku /piwnica w której znajduje się kotłownia hotelu/.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi obniżona o 25% 2 860 000,00 zł /dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych/ - sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 ze zm./ .
Dla działki nr 260/2 ark.20 Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00039680/4 .
Dla działki nr 330/2 ark.20 Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00043496/8.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i Rewaloryzacji „Śródmieścia” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/494/20110 z dnia 31 sierpnia 2010r., ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 114, poz.2057 z 20 października 2010r. nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym jako UT teren usług turystycznych.

Ograniczenia i obciążenia: w stosunku do działki 330/2 ark.20 - odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu szerokości 3 metrów działką 330/2 wzdłuż granicy działki 257 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 330/1 objętej KW ZA1T/00063564/2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 300 000,00 zł /słownie: trzysta tysięcy złotych/. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2014 roku na konto BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150. Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 9 kwietnia 2014 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w pokoju nr 22 – I piętro.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 53 pokój nr 8, pod nr telefonu 84 664 37 40 wew.27

Wersja do druku Generuj PDF
---