Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Poniedziałek
-1°
 
Niedziela, 5 grudnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Artykuły


IR.6220.9.10.2020 - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

 

Tomaszów Lubelski, 28 października 2020 r.

IR.6220.9.10.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

 

      Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

zawiadamia strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metali na działce nr 68 przy ul. Ściegiennego 59 w m. Tomaszów Lubelski.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k. p. a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k. p. a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy  ul. Lwowskiej 57, w  godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 846642125) oraz zgłosić swoje uwagi  w terminie 7  dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

      Równocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WST.III.4220.105.2020.MP z dnia 13 października 2020 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie znak: LU.ZZŚ.1.4360.143m.2020.AK z dnia 16 października 2020 r. (data wpływu 21 października 2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim w piśmie znak: ONS-NZ.700/52/2020 z dnia 12 października 2020 r.  wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      Zgodnie z art. 49 k. p. a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 2 listopada 2020 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 16 listopada 2020 r. włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 2 listopada 2020 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---