Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
28° 17°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


IR.6220.3.19.2020 - Zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 21 sierpnia decyzji Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski znak: IR.6220.3.18.2020, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla planowanego przeds

 

Tomaszów Lubelski, 21 sierpnia 2020 r.

IR.6220.3.19.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa ooś)

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej k. p. a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

 

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 21 sierpnia decyzji Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski znak: IR.6220.3.18.2020, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów metali na działce nr 74 położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim.

            Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt.– 8.00-16.00).

Ponieważ w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i tablicy ogłoszeń przy skrzyżowaniu ulic 29 Listopada i Grota Roweckiego (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).

Wersja do druku Generuj PDF
---