Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
28° 17°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


IR.6220.4.18.2020 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie fragmentu

 

Tomaszów Lubelski, 21 lipca 2020 r.

IR.6220.4.18.2020

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

      Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

zawiadamia strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie fragmentu elektroenergetycznej napowietrznej linii 110 kV relacji Tomaszów Południe – Tomaszów Północ na odcinku od słupa nr 9 do słupa nr 19”.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k. p. a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k. p. a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57, pokój 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00) oraz zgłosić soje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

      Równocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WST.III.4220.47.2020.MP z dnia 11 maja 2020 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie znak: LU.ZZŚ.1.4360.108.2020.AK z dnia 15 maja 2020 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak: DNS-NZ.7016.101.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. również nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.

      Zgodnie z art. 49 k. p. a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 lipca 2020 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 4 sierpnia 2020 r. włącznie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski w dniu 21.07.2020 r. na okres 14 dni, tj. do 04.07.2020 r. włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 lipca 2020 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---