Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2019 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 869) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2019 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 106.325.112,90 zł wykonano w kwocie 99.219.227,16 zł, tj. 93,3 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 115.681.824,90 zł wykonano w kwocie 106.931.925,55 zł, tj. 92,4 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 12.559.337,61 zł, tj. 102,8 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.559.337,61zł, tj. 115,3 % (z tego wykorzystano kwotę 2.219.912,00 zł)
  - z emisji obligacji komunalnych 10.000.000,00 zł, tj.100,0 %.
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 2.863.200,00 zł, tj. 100,0 %.
 5. Za okres IV kwartałów 2019 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 7.712.698,39 zł przy planowanym deficycie 9.356.712,00 zł.
 6. W okresie IV kwartałów 2019 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 305.143,37 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Miejski Zarząd Dróg - 677,06 zł
  - Urząd Miasta - 300.517,77 zł (w tym odsetki – 141,05 zł)
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM s-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 3.948,54 zł.

 

Tomaszów Lubelski 31 stycznia 2020 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 31.01.2020 roku pod Nr 7
na okres do 31.05.2020 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2019 roku - Ogłoszenie
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2019 rok
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2019 rok

 

Wersja do druku Generuj PDF
---