Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
20° 11°
Środa
22° 12°
 
Wtorek, 14 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą: Bonawentura, Stella, Izabela, Franciszek, Kamil, Kamila, Marceli

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

08.06.2020

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

 

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

W Tomaszowie Lubelskim kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa lubelskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa lubelskiego.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

– Przewodniczący komisji - 500 zł,
– Zastępca przewodniczącego - 400 zł,
– Członek komisji - 350 zł.


Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Formularz zgłoszenia kandydatów do składów OKW przez komitety wyborcze znajduje się poniżej:
Zgłoszenie kandydata do składu OKW przez komitet (doc.)

W przypadku zgłoszeń indywidualnych, należy wykorzystać załączony poniżej wzór formularza:
Zgłoszenie wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (doc.)

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dziennik Ustaw poz. 979), zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.


Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do składu w obwodowych komisji wyborczych (OKW) w m. Tomaszów Lubelski:

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udziela urzędnik wyborczy dla miasta Tomaszów Lubelski p. Barbara Krawczyk, która pełni dyżur telefoniczny (tel. 601 154 407) w dniach 8 czerwca 2020 r. – 12 czerwca 2020 r. w godzinach: 13.30 – 15.30 oraz pracownicy Urzędu Miasta: p. Monika Teterycz – tel. 84 664 37 40 wew. 38 e-mail mteterycz@tomaszow-lubelski.pl i p. Janusz Brodowski – tel. 609 011 123, e-mail jbrodowski@tomaszow-lubelski.pl w godz. pracy urzędu.

Wersja do druku Generuj PDF
---