Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


IR.271.19.2017 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług w zakresie: „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ

 

IR.271.19.2017

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Zaproszenie do składania ofert
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na wykonanie usług w zakresie:

„Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

 

Współfinansowanie:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury”

 

 Tomaszów Lubelski, maj 2017 r.

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Tomaszów Lubelski reprezentowane przez Burmistrza Miasta,
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40; fax. (84) 664-22-43
(e-mail): umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl
NIP: 921-198-17-49

2. OKRESLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp"

2.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

2.3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opisem określonym w niniejszym zaproszeniu.

2.4. „Wykonawcą” w „zaproszeniu do składania ofert” określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2.5. Miejsce publikacji ogłoszenia:

- BIP oraz strona internetowa Zamawiającego,
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2.6. Zamawiający informuje, że umowa w powyższym postępowaniu zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą po uzyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury oraz po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane.

2.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonania usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”.

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1

Nadzór inwestorski branża budowlana
Kosztorys inwestorski dla robót budowlanych został opracowany na wartość ok. 1 263 000,00 zł/netto

Część 2

Nadzór inwestorski branża elektryczna
Kosztorys inwestorski dla robót elektrycznych został opracowany na wartość ok. 225 000,00 zł/netto

Część 3

Nadzór inwestorski branża drogowa
Kosztorys inwestorski dla robót drogowych został opracowany na wartość ok. 217 000,00 zł/netto

Część 4

Nadzór inwestorski branża sanitarna
Kosztorys inwestorski dla robót sanitarnych został opracowany na wartość ok. 131 000,00 zł/netto

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru jednego wykonawcy na wszystkie części niniejszego postępowania.

5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na każdą część oddzielnie. Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie: ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty oraz zostaną zawarte odrębne umowy.

6. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia (części).

 

3.2. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy.

 1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
 2. Inspektor reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
 3. Inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

3.3. Do obowiązków inspektora nadzoru należy miedzy innymi:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, przedmiarami robót), dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
 2. Poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej i wykonawczej natychmiast po ich stwierdzeniu dla dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
 3. Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
 4. Sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
 5. Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę,
 6. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,
 7. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy,
 8. Akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu,
 9. Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę,
 10. Kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych,
 11. Akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do przebudowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia,
 12. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz,
 13. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 14. Egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy,
 15. Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
 16. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia o odbiorze,
 17. Uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego,
 18. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,
 19. Sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach,
 20. Potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót,
 21. Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót,
 22. Potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji,
 23. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
 24. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
 25. Ilość pobytów na budowie minimum 3 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, życzenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez wykonawcę robót lub zamawiającego,
 26. Składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót,
 27. Nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy,
 28. Rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia,
 29. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę robót,
 30. Dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania w dokumentacji projektowej i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego,
 31. W przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, inspektor nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania podpisów uczestników ustaleń,
 32. Składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót,
 33. Proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej nie wymagających dodatkowych kosztów i zmiany terminowości wykonania zadania a podnoszących trwałość i funkcjonalność inwestycji,
 34. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wymagają obowiązkowo zgody zamawiającego przed ich wykonaniem,
 35. Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej wymaga obowiązkowo akceptacji zamawiającego przed ich wykonaniem.

3.4. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi/gwarancji.

 1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów z udziałem inwestora i wykonawcy wykonanych robót oraz przekazania zamawiającemu protokołu oceniającego stan wykonanych prac (występujących ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu widzenia warunków gwarancji na 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostatecznego.
 2. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania.
 3. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji.

3.5. Zakres rzeczowy prac budowlanych nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski.

Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określa:

- projekt budowlano – wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiary robót,
Powyższe dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pok. Nr 26 w dniach poniedziałek –piątek w godz. 8-15.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji określa się na I kwartał 2018 r.
Planowany termin zakończenia 31 grudnia 2018r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
- odpowiednie uprawnienia dla danej branży,
- aktualne zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

6.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

6.1. Pytania oraz wyjaśnienia do Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytania z użyciem faksu (84 664 22 43) lub poczty elektronicznej (umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl), jednak bezzwłocznie pismo w formie oryginału powinno być przesłane pocztą do Zamawiającego.

6.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie „Zaproszenia do składania ofert”. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego składania ofert.

6.3. Treść pytania oraz udzielone wyjaśnienia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

6.4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 800-1500 są:

Marcin Zieliński - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Marek Kiełbasa - Inspektor ds. Zamówień Publicznych,
w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim lub telefonicznie pod nr (84) 664 37 40

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wg. pkt.5 – Zaproszenia do składania ofert

7.2.    Warunki formalne sporządzenia oferty:

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
b) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
c) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych.
d) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
e) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
f) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
g) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym z napisem:

Oferta na:

„Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
„PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy w wewnętrznej kopercie (dopuszcza się odcisk stempla); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty.

h) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
i) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
j) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosowanego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”.
k) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia 06.06.2017 r. do godz. 1100

8.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

8.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.06.2017 r. godz. 1200 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.

8.4. Otwarcie ofert jest jawne.

8.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz BIP informacje dotyczące:

a) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
b) ceny ofert

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

9.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą (dla każdej z części):

Cena (C) - 100%

9.2. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena - (C)” tj. 100 punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:

Cena (C)= CN/COB x 100

gdzie:
C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB- cena zaoferowana w badanej ofercie.

9.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.

10.  ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Treść zaproszenia do składania ofert

 

 


Tomaszów Lubelski: 2017.06.07

IR.271.19.2017

P R O T O K Ó Ł
dotyczący otwarcia ofert

I. Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

II. Nazwa zadania:

„Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

III. Data i godzina otwarcia ofert:

06.06.2017 r., godz. 12:00  

III.  Oferty złożyli:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę Nr części zamówienia Cena oferty brutto
1. DORACTWO I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH „AKTEX”
ANTONI KOPYTKO
ul. Rogózieńska 63
22-600 Tomaszów Lubelski
Część 4 3 690,00
2. Usługi Drogowe, Projektowanie – Nadzoru Techniczne
Władysław Kupicz,
ul. Kopernika 9, 
22-600 Tomaszów Lubelski
Część 3 6 027,00
3.   Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu
Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość
Część 2 5 535,00
4. AGRO – BUD Bogdan Kozyra
ul. Długa 28
22-672 Susiec
Część 1 23 302,35
5. Zakład Usług Budowlano – Drogowych
„DROGBUD”
Mokre 24D
22-400 Zamość
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
21 593,51
3 505,50
3 846,83
2 029,50

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ


 

Tomaszów Lubelski, 2017.07.11

IR. 271.19.1.2017

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że postępowanie pod nazwą: Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „PRZEBUDOWA ZIELONEGO RYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TARGOWISKO „MÓJ RYNEK” - IR.271.19.2017 o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 tys. Euro, ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.tomaszow-lubelski.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) z dnia 26.05.2017r. zostaje unieważnione gdyż Zamawiający do dnia dzisiejszego nie uzyskał informacji czy powyższe zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury”

 

W związku z tym powyższe postępowanie zostaje unieważnione.

Treść ogłoszenia

 

Wersja do druku Generuj PDF
---