Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Wilhelm, Dorota, Witold

Artykuły


IR.271.45.2017 - Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 – 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – ETAP I

 

Ogłoszenie nr 575414-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

 

Miasto Tomaszów Lubelski: Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - ETAP I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 


ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej   samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót


 

 

Tomaszów Lubelski: 2017.09.08

IR.271.45.3.2017

 

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI PRZETARGOWEJ

z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

 

I. Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

II. Nazwa zadania:

„Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 – 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – ETAP I”

III. Data i godzina otwarcia ofert:

08.09.2017 r. godz. 12:00

IV. Skład komisji przetargowej:

Marcin Zieliński – Przewodniczący Komisji Przetargowej
Marek Kiełbasa – Sekretarz
Andrzej Sigłowa – Członek komisji
Grażyna Dmitroca – Członek Komisji

V. Wartość zamówienia:

Została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego dnia 04 sierpień 2017 r. przez:
ENVIRO Technika Sanitarna i Energetyczna mgr inż. Agnieszka Urbaniak
ul. Mikołaja Kopernika 19/2, 22-400 Zamość
na kwotę: 1 237 217,95 zł/netto – 1 521 778,08 zł/brutto

VI. Kwota na sfinansowanie zadania:         

1 100 000,00 zł/brutto

VII. Oferty złożyli:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę Cena oferty brutto Okres gwarancji
1. LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYNIERYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin
1 095 634,80 72 miesiące
2. Zakład Remontowo – Budowlany
w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość
1 376 454,37 60 miesięcy
3. Zakład Wapienno – Piaskowy
„Bełżec” Sp. z o.o.
ul. Wąska 121, 22- 670 Bełżec
974 000,00 72 miesiące

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ


 

Tomaszów Lubelski, 2017.09.13

IR. 271.45.5.2017

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 – 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – ETAP I”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe zadanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 575414-N-2017 z dnia 2017-08-22, ofertę złożyli następujący wykonawca:

I.

Oferta nr 1

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYNIERYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin

Oferta nr 2

Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość

Oferta nr 3

Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o.
ul. Wąska 121
22- 670 Bełżec

II.

1. Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano:

OFERTĘ NR 3 złożoną przez:

Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o.
ul. Wąska 121
22- 670 Bełżec

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:

  • Cena (C) - 60 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

 

2. Oceniono także w niniejszym postępowaniu pozostałe oferty:

OFERTĘ NR 1 złożoną przez:

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYNIERYJNYCH Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin

  • Cena (C) - 53,34 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 93,34 pkt

OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość

  • Cena (C) - 42,46 pkt
  • Okres gwarancji (OG)  - 20 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 62,46 pkt

III.

Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę tj.:

Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” Sp. z o.o.
ul. Wąska 121
22- 670 Bełżec

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 20.09.2017 r. celem podpisana umowy.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Wersja do druku Generuj PDF
---