Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Artykuły


IR.6721.4.2017 - OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski

 

Tomaszów Lubelski, dnia 12.10.2018 r.

IR.6721.4.2017

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/314/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

      projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 października 2018 r. do 13 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 28, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski: www.tomaszow-lubelski.pl.

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, w sali nr 22 o godzinie 1200.

      Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

      Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---