Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Łucja, Wilhelm, Dorota, Witold

Obrady XXX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

31.03.2017

W dniu 31 marca 2017 r. odbyły się obrady XXX sesji VII kadencji Rady Miasta. Sesję zainaugurował Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, który wręczył Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego Założyciela Miasta, za zaangażowanie na rzecz powstania obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego i wsparcie realizowanych inwestycji na terenie miasta.

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w uznaniu sukcesów wręczył Monice Skinder Mistrzyni Polski Seniorek w sprincie okolicznościowy dyplom. Następnie Wojewoda Lubelski i Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uhonorowali wyróżniających się zawodników i trenera MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, klubu, który w sezonie 2017 r. po raz ósmy z rzędu wygrał klasyfikację drużynową Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”.

Wojewoda Lubelski w imieniu Ministra Sportu i Turystyki przekazał Burmistrzowi Miasta statuetkę za zajęcie przez Miasto Tomaszów Lubelski IV miejsca w klasyfikacji współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego w 2016 r.

Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in.: o ostatnim etapie przygotowawczym do rozpoczęcia budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, o przygotowaniach do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach Lokalnego Projektu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022, o otrzymaniu promesy na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych na 2017 r. budowa infrastruktury przeciwpowodziowej przy ul. Kopernika i Tęczowej, o wynikach Budżetu Obywatelskiego i projektach przekazanych do realizacji, o staraniach dofinansowania infrastruktury lekkoatletycznej na OSiR „Tomasovia”, wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Następnie Radni przyjęli uchwały w sprawie:

1) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

2) Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok;

3) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

4) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

5) Wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy trzeciej i oddziałów klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim miejsca realizacji obowiązku szkolnego;

6) Ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski;

7) Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Tomaszów Lubelski;

8) Ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

9) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenie Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli;

10) Rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022;

11) Zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”;

12) Wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Tomaszów Lubelski porozumienia o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie;

13) Zbycia nieruchomości nr 233/5 ark. 22 o pow. 58 m2, nr 1/2 ark. 28 o pow. 225 m2 i nr 14/1 ark. 28 o pow. 389 m2 położonych przy ul. Klasztornej w Tomaszowie Lubelskim;

14) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działek nr 10/3, 11, 12, 13, 243/3 ark. 10 o łączonej powierzchni 7,25 ha stanowiących własność Miasta Tomaszów Lubelski, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;

15) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego;

16) Ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

17) Ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 260/4 ark. 20 o pow. 0,0036 ha położonej przy ul. Lwowskiej.

Ponadto Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz informację o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2016 rok i planowanych zamierzeniach na lata 2017-2018.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą
na stronie https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Fotorelacja - autor UM Tomaszów Lubelski

Wersja do druku Generuj PDF
---