Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek, 21 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

Obowiązki właścicieli nieruchomości

30.08.2013

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego Złożenie w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 lipca 2013 roku.

Następne deklaracje należy złożyć w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej okoliczności w terminie:

– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

– 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku budownictwa wielorodzinnego (spółdzielnie, wspólnoty) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarządca.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełniać dane w deklaracji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Weryfikacja danych z deklaracji odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Pobierz deklaracjęFormularz interaktywny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, dostarczyć do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne.
Załączony formularz interaktywny należy zapisać na dysku komputera, otworzyć i wypełnić w aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji co najmniej 9.0, dostępnego nieodpłatnie na stronie producenta https://get.adobe.com/pl/reader/.

Wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wysłać na adres:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57,
22-600 Tomaszów Lubelski,
bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 57, pokój nr 7.


Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Składać deklarację należy:
    1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57,
    2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  1. z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej poprzez stronę ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl, korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego (stary wzór) i wybierając jako odbiorcę Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
  2. opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), która nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną,
  3. w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
  1. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miasta Tomaszów Lubelski na platformie ePUAP Urząd /0544axffa5/SkrytkaESP

Wersja do druku Generuj PDF
---