Gimnazjum Nr 2

Gimnazjum Nr 2

Gimnazjum Nr 2 mieści się w budynku przedwojennego gimnazjum przy ul. Kościuszki 86. Szkoła posiada 9 sal lekcyjnych, pracownię komputerową oraz salę gimnastyczną współużytkowaną ze szkołą podstawową. Grono pedagogiczne stanowi 45 nauczycieli. Do szkoły uczęszcza 527 uczniów.
W gimnazjum prowadzona jest szeroka działalność dydaktyczno-wychowawcza. Uczniowie mogą poszerzać swoje wiadomości, umiejętności i rozwijać zainteresowania.

Nauczyciele prowadzą przedmiotowe koła zainteresowań. Ciekawą formą poznawania kultury i historii regionu są projekty edukacyjne, które realizują nauczyciele historii. Po lekcjach dostępna jest pracownia internetowa. Dodatkowo funkcjonują koła teatralne i recytatorskie. W ramach działalności koła recytatorskiego wydano dwa tomiki poezji z wierszami uczniów. W szkole działa zespół wokalno-muzyczny ARKADA. Regularnie ukazuje się GIMNAZJAK, pismo uczniowskie.
W gimnazjum dużą wagę przykładamy do rozwoju fizycznego uczniów. Prowadzone są zajęcia SKS z różnych dyscyplin. Prężnie działa UKS GIM 2.

Przejawem współgospodarzenia szkołą, chęcią integracji nauczycieli i uczniów są DNI SAMORZĄDNOŚCI, organizowane w ostatnim tygodniu pierwszego semestru. Na ten czas samorząd uczniowski otrzymuje od dyrektora symboliczny klucz. W ramach tego tygodnia organizowane są konkursy, zawody, imprezy, w których biorą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

W roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z Klasą". Przyjęte motto stało się mottem szkoły: NASZE DZIECI, NASZA CHLUBA. Znajduje ono potwierdzenie w wynikach konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz wynikach egzaminów gimnazjalnych. Pod względem wyników egzaminów gimnazjalnych szkoła plasuje się w czołówce gimnazjów województwa lubelskiego.

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami szkoła corocznie jest doposażana w pomoce dydaktyczne oraz wspomagani są uczniowie z rodzin najuboższych.

Szkoła z klasą
Wizyta tomaszowskiej młodzieży w szkole ukraińskiej
Wybraliśmy patrona szkoły
Wielki finał projektu „Wiem co jem”
Tekst i foto - materiały własne Gimnazjum Nr 2


Powrót