Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR.271.32.5.2016 - Wynik przetargu na: BUDOWĘ ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM – ETAP II

 

Tomaszów Lubelski, 2016.10.05

IR. 271.32.5.2016

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: „BUDOWA ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM – ETAP II”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „BUDOWA ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM – ETAP II” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 308628-2016 z dnia 15.09.2016r., oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

I.

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowskiej 37A
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta nr 2

Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość

Oferta nr 3

WOD GAZ” G. Maścibroda, L. Kaczkowski, M. Zatorski, A. Stefanik, T. Dobiak
Spółka Jawna
ul. M.C. Skłodowskiej 69
22-600 Tomaszów Lubelski  

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka
Kalinowice 89g
22-400 Zamość

Oferta nr 5

Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof
Wólka Panieńska 25g
22-400 Zamość

 

II.

1. Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano:

OFERTĘ Nr 4, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka
Kalinowice 89g
22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:

  • Cena (C) - 60 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

2. Oceniono także w niniejszym postępowaniu pozostałe oferty złożone przez:

OFERTA NR 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowskiej 37A
22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:

  • Cena (C) - 48,39 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 88,39 pkt

OFERTA NR 2

Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra
ul. Wyszyńskiego 55/19
22-400 Zamość

Oferta w/w wykonawcy zostaje wykluczona z postępowania przetargowego w związku z nieprzekazaniem zamawiającemu „oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” na podstawie art. 24. ust.11.

OFERTA NR 3

WOD GAZ” G. Maścibroda, L. Kaczkowski, M. Zatorski, A. Stefanik, T. Dobiak
Spółka Jawna
ul. M.C. Skłodowskiej 69
22-600 Tomaszów Lubelski  

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:

  • Cena (C) - 50,66 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 90,66 pkt

OFERTA NR 5

Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof
Wólka Panieńska 25g
22-400 Zamość

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i otrzymała następującą ilość punktów:

  • Cena (C) - 50,39 pkt
  • Okres gwarancji (OG) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 90,39 pkt

 

III.

Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą tj.:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka
Kalinowice 89g
22-400 Zamość

zostanie zawarta po uzyskaniu środków finansowych z budżetu Państwa, zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu oraz SIWZ. Wykonawca o terminie podpisania umowy zostanie powiadomiony kolejnym pismem.


Ogłoszenie o wyniku przetargu na: BUDOWĘ ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLNICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM – ETAP II

Wersja do druku Generuj PDF
---