Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR.271.7.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Tomaszów Lubelski: 29.03.2018 r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski w ramach realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”. Znak sprawy: IR.271.7.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) zawiadamiam o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania nr IR.271.7.2018, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

 

Uzasadnienie

Zamawiający w ww. postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przekazał w dniu 22.03.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W dniu 26.03.2018 r. zamawiający dodatkowo zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,  w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na swojej stronie internetowej. Tego samego dnia zamawiający udostępnił również Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na swojej stronie internetowej. Do dnia 26.03.2018 r. nie zostało jednak opublikowane przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. Publikacja przedmiotowego ogłoszenia nastąpiła w dniu 27.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U./ S 2018 / S 060-131883.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy Pzp, przy zamówieniach o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, SIWZ można było udostępnić na stronie internetowej dopiero od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - czyli od dnia  27.03.2018 r., a nie od dnia 26.03.2018 r. - tak jak to uczynił zamawiający. W wyniku dokonanych czynności, z naruszeniem ww. przepisów ustawy, wykonawcy mający siedzibę w Polsce uzyskali już w dniu 26.03.2018 r. wiedzę o ogłoszeniu postępowania i jego szczegółowych warunkach - SIWZ (tego dnia nastąpiło zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępniono SIWZ na stronie internetowej zamawiającego). Natomiast wykonawcy mający siedzibę poza terenem Polski (chodzi tu przede wszystkim o państwa UE) mogli uzyskać wiedzę o ogłoszeniu postępowania, a przede wszystkim o jego szczegółowych warunkach, w tym o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopiero po upływie jednego dnia w porównaniu z wykonawcami z Polski. Powyższe działania zamawiającego spowodowały naruszenie jednych z fundamentalnych zasad zamówień publicznych - wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Jednocześnie należy stwierdzić, że z oczywistych względów (mniejsza ilość dni dla wykonawców spoza Polski na zapoznanie się z SIWZ i przygotowanie oferty) ma lub może mieć wpływ na wynik postępowania.

Ponieważ na obecnym etapie nie jest możliwe usunięcie powyższych wad postępowania, zmusza to zamawiającego do jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wersja do druku Generuj PDF
---