Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR. 271.46.5.2017 - Wynik przetargu na: Wspólny zakupu energii elektrycznej dla Gmin Powiatu Tomaszowskiego

 

Tomaszów Lubelski, 2017.11.16

IR. 271.46.5.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

      dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Wspólny zakupu energii elektrycznej dla Gmin Powiatu Tomaszowskiego: Gminy Bełżec, Gminy Jarczów, Gminy Krynice, Gminy Łaszczów, Gminy Rachanie, Gminy Tarnawatka, Gminy Telatyn, Gminy Tomaszów Lubelski, Miasta Tomaszów Lubelski, Gminy Tyszowce, Gminy Ulhówek, oraz ich jednostek organizacyjnych i spółek, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, instalacji i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.: „Wspólny zakupu energii elektrycznej dla Gmin Powiatu Tomaszowskiego: Gminy Bełżec, Gminy Jarczów, Gminy Krynice, Gminy Łaszczów, Gminy Rachanie, Gminy Tarnawatka, Gminy Telatyn, Gminy Tomaszów Lubelski, Miasta Tomaszów Lubelski, Gminy Tyszowce, Gminy Ulhówek, oraz ich jednostek organizacyjnych i spółek, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, instalacji i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 596192-N-2017r. oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 189-386676, oferty złożyli następujący wykonawcy:

I.

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy składającego ofertę
1. PGE Obrót S.A.
ul. 3-go Maja 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
2. Energa-Obrót S.A.
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

II.

1. Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano ofertę oznaczoną jako Nr 1, złożoną przez:

PGE Obrót S.A.
ul. 3-go Maja 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru – cena 100 %, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.
W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów – 100 pkt.

2. Oceniono także w niniejszym postępowaniu następujące oferty:

Oferta nr 2 złożona przez:
Energa-Obrót S.A.
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny – 99,32 pkt.

III.

Zamawiający zaprasza Wykonawcę:

PGE Obrót S.A.
ul. 3-go Maja 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 08.12.2017 r. celem podpisana umowy.

Wynik przetargu

Wersja do druku Generuj PDF
---