Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Miasta Tomaszów Lubelski
(Sondaż warunków finansowych)

 

Tomaszów Lubelski dnia 13-12-2016 r.

 

 1. Organizator
  Miasto Tomaszów Lubelski
  ul. Lwowska 57
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (084) 6643740
  fax. (084) 6642243
   
 2. Termin i miejsce składania ofert
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 pok. 23, nie później niż do dnia 21-12-2016 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty mogą być dostarczone osobiście, wysłane pocztą na podany powyżej adres. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem maszynowym lub drukowanym. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Organizatora na adres:  
  Urząd Miasta Tomaszów Lubelski;   ul. Lwowska 57;  22-600 Tomaszów Lubelski, oraz opisane na kopercie zewnętrznej treścią:
   
  „OFERTA NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI”.
  „Nie otwierać przed dniem 21.12. 2016r. godz. 10:15.”
   
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.12. 2016r. godz. 10:15 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22. Otwarcie ofert jest jawne.
   
 3. Warunki składania ofert
  Niniejsze postępowanie (sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.
  Organizator może w przypadku braku wymaganych dokumentów poprosić o ich uzupełnienie.
   
 4. Ogólne informacje o emisji obligacji
  W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) Miasto Tomaszów Lubelski rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Miasta Tomaszów Lubelski, Burmistrz Miasta ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracować przy organizacji emisji.
  W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Miasta Tomaszów Lubelski na kwotę 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: finansowanie planowanego deficytu budżetu lub/oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2016 w 6 seriach:

1)  Seria A16 o wartości   200.000,00 zł,
2)  Seria B16 o wartości   200.000,00 zł.
3)  Seria C16 o wartości   300.000,00 zł.
4)  Seria D16 o wartości   400.000,00 zł.
5)  Seria E16 o wartości   400.000,00 zł.
6)  Seria F16 o wartości   450.000,00 zł.

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 2 lat od daty emisji obligacji serii A16 .
b) 2 lat od daty emisji obligacji serii B16
c) 3 lat od daty emisji obligacji serii C16
d) 3 lat od daty emisji obligacji serii D16
e) 4 lat od daty emisji obligacji serii E16
f) 4 lat od daty emisji obligacji serii F16

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu dołączamy uchwałę Rady Miasta o emisji obligacji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Miasta, są dostępne na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl. Dokumenty nie zamieszczone na stronie internetowej będą przesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla każdej serii wyemitowanych w poszczególnych latach w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

      Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 12-12-2016 oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.

      Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

      Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

      Do oferty należy załączyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2

      Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

      Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji lub rezygnacji z którejkolwiek serii bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

      Miasto Tomaszów Lubelski zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna (sondaż warunków finansowych) złożona przez Bank. Miasto Tomaszów Lubelski informuje, iż złożone przez Banki oferty (sondaż warunków finansowych) oraz zaproponowane w nich warunki mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Miasto Tomaszów Lubelski nie oczekuje też od Banku bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie wstępnej warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do jednego miesiąca od dnia złożenia.

      O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Miasto Tomaszów Lubelski niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

      Uprawnionym do kontaktów jest Skarbnik Miasta Grzegorz Leńczuk (tel. 84 664 37 40 w. 55).

Treść zaproszenia

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Wersja do druku Generuj PDF
---