Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
 

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu miasta za 2012 rok, z tego:

a) dochody - plan 56.147.404,00 zł, wykonanie 56.337.318,09 tj. 100,3 % wg załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia

b) wydatki - plan 62.472.614,00 zł, wykonanie 60.068.480,23 zł tj. 96,2% wg załącznika Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

c) przychody - plan 13.048.259,00 zł, wykonanie 13.657.721,18 zł tj. 104,7 % wg załącznika Nr 3 do niniejszego ogłoszenia

d) rozchody - plan 6.723.049,00 zł, wykonanie 6.723.049,00 zł tj. 100,0 % wg załącznika Nr 3 do niniejszego ogłoszenia

Różnica dochodów nad wydatkami stanowi niedobór budżetu za 2012 rok w wysokości 3.731.162,14 zł przy planie w kwocie 6.325.210,00 zł.

Narastająco na dzień 31.12.2012 roku występuje niedobór budżetu w wysokości 18.173.322,96 zł.

2. Na 31.12.2012 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 95.896,32 zł z tego w:
- Urzędzie Miasta - 95.896,32 zł

3. W roku 2012 Miasto Tomaszów Lubelski nie udzielało poręczeń i gwarancji. Poręczenia wg stanu na 31.12.2012 roku stanowią kwotę 19.623,00 zł.

Wykaz udzielonych poręczeń według stanu na 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

4.1 Wysokość otrzymanych w 2012 roku dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła kwotę 804.859,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

4.2 Wysokość przekazanych w 2012 roku dotacji z budżetu miasta dla innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła kwotę 820.428,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

5. Wykaz podmiotów ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty i odsetki za zwłokę w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

6. Wykaz podmiotów, którym odroczono lub rozłożono na raty spłaty podatków, opłat lokalnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

7. Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego ogłoszenia.

8. Wysokość wykorzystanych (otrzymanych) środków w 2012 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów - stanowi kwotę 2.185.609,58 zł z tego:
- z budżetu Unii Europejskiej 2.015.849,57 zł
- z budżetu państwa 169.760,01 zł.

 

Tomaszów Lubelski 21 maja 2013 roku.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
pod numerem 23 w dniu 22 maja 2013 roku
do dnia 31.08.2013 roku.

 

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2012 rok
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2012 rok
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu przychodów i budżetu miasta za 2012 rok
Załącznik Nr 4 - Wykaz poręczeń udzielonych przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski na dzień 31.12.2012 roku
Załącznik Nr 5 - Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku
Załącznik Nr 6 - Wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty i odsetki za zwłokę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku opracowany na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
Załącznik Nr 7 - Wykaz podmiotów, którym odroczono lub rozłożono na raty spłaty podatków i opłat lokalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku opracowany na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
Załącznik Nr 8 - Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku opracowany na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

Wersja do druku Generuj PDF
---