Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej objętej zadaniem pn. R

Tomaszów Lubelski, 8 maja 2013 r.

IR.6220.9.2.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że na podstawie art. 73 ust. 1 ww. ustawy na wniosek Zakładu Remontowo-Budowlanego w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość, działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lwowska 37 A,22-600 Tomaszów Lubelski z dnia 25 kwietnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej objętej zadaniem pn. „Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim”.

            Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację powyższego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną udostępnione są do wglądu w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57, pokój 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00).

            Jednocześnie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wystąpił o wydanie stosownych opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedmiotowej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

Wersja do druku Generuj PDF
---