Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Tomaszowa Lubelskiego oraz gmin stowarzyszonych i innych zainteresowanych w ramach Koncesji na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze wskazaniem i uzyskaniem praw do lokalizacji


Polska-Tomaszów Lubelski: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2014/S 169-299899

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
POLSKA
Tel.: +48 846643740
E-mail: przetargi@tomaszow-lubelski.pl
Faks: +48 846642243

Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://www.tomaszow-lubelski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.A: Przedmiot zamówienia (Roboty budowlane)

II.1 ) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Tomaszowa Lubelskiego oraz gmin stowarzyszonych i innych zainteresowanych w ramach Koncesji na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze wskazaniem i uzyskaniem praw do lokalizacji.

II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych

II.3) Informacje na temat umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Gmina Tomaszów Lubelski jako Koncesjodawca w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 101 z późn.zm) o koncesji na roboty budowlane lub usługi przewiduje zaproszenie wszystkich podmiotów zainteresowanych do składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Przedmiotem umowy będzie określenie zasad realizacji przedsięwzięcia – Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych spełniającej wymogi do uzyskania statusu RIPOK wraz z pełną infrastrukturą technologiczną (w systemie zaprojektuj i wybuduj), w ramach którego Koncesjonariusz zobowiąże się w szczególności:
(a) znalezienia lokalizacji i uzyskania wszelkich uprawnień do rozpoczęcia i zrealizowania inwestycji na tej lokalizacji jak również niezakłóconego jej funkcjonowania;
(b) przygotowania wszelkiej dokumentacji technicznej (w tym projektowej i uzupełniającej)
(c) uzyskania wymaganych rozstrzygnięć organów administracji;
(d) zrealizowania (wybudowania) instalacji wraz z infrastrukturą;
(e) zrealizowania towarzyszącego zagospodarowania zewnętrznego (niezbędne drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe, podjazdy, ciągi piesze itp.);
(f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji;
(g) uruchomienie i eksploatacja instalacji przez czas wskazany w umowie koncesyjnej;
(h) konserwacja i utrzymanie instalacji w stanie funkcjonalnym przez czas wskazany w umowie koncesyjnej.
Koncesja obejmuje przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego (wybór lokalizacji, projekt, budowa, eksploatacja) na każdym etapie jego realizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
(a) opracowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszystkim uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, w tym pozwolenia na budowę,
(b) wykonanie wszystkich prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
(c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
(d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
(e) eksploatację instalacji zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w tym prowadzenie na bieżąco dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu i urządzeń.
Projekt realizowany będzie na terenie działki Koncesjobiorcy, której lokalizację zatwierdzi Zamawiający.
Realizacja projektu obejmie teren o powierzchni niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji spełniającej wymogi konieczne dla uzyskania statusu RIPOK.
Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi wyłączne prawo do korzystania z obiektu wraz z płatnością Koncesjodawcy.
Koncesjonariusz przyjmuje na siebie ryzyko finansowe inwestycji przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności: ryzyka projektowe, budowlane i eksploatacyjne.
Realizacja obiektu wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem zewnętrznym oraz zespołem parkingów samochodowych i rowerowych ma nastąpić zgodnie z wymaganiami
Koncesjodawcy, opartymi na programie funkcjonalno-użytkowym, który zostanie sporządzony w oparciu o dialog techniczny.
Koncesjodawca zaprosi do składania ofert Zainteresowane Podmioty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu. Koncesjodawca nie przewiduje dopuszczenia składania ofert częściowych.

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45220000, 45253800, 90510000, 71242000, 45231000
II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.8) Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Koncesjobiorca ponosi pełne ryzyko finansowe realizacji zamówienia i jest zobowiązany do zapewnienia finasowania inwestycji we własnym zakresie i na swój wyłączny koszt i ryzyko.
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.9.2014

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Wersja do druku Generuj PDF
---