Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek
12°
Dziś
-1°
 
Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

Artykuły


GK.6840.10.2014 - Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 122 ark. 23 o pow. 544 m2 położonej przy ulicy Generała Grota Roweckiego w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski 19.08.2014 r.

GK.6840.10.2014

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57
o g ł a s z a
w dniu 26 września 2014 o godz.12-tej
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działki oznaczonej nr 122 ark. 23 o pow. 544 m2 położonej przy ulicy Generała Grota Roweckiego w Tomaszowie Lubelskim. W przetargu mogą brać udział tylko właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych. Ograniczenie zostało wprowadzone z uwagi na brak możliwości zabudowy działki ze względu na nietypowe położenie oraz małe parametry (front o szerokości 7,5 m w najszerszym miejscu niecałe 15,0 m). Działka została przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiednich.
Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/000/74400/5 dla działki nr 122.
Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunki przetargu

1. Cena wywoławcza działki wynosi:

– nr 122 o pow. 544 m257 450,00 zł

2. Wysokość wadium wynosi:

– działka nr 122 – 6 000,00 zł

3. Wysokość postąpienia wynosi:

– działka nr 122 – 600,00 zł

4. Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do przetargu oraz przedłożenie w terminie do dnia 22.09.2014 r. w Urzędzie Miasta ul. Lwowska 53 pok. 8 do godz. 1530 przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości, o których mowa powyżej następujących dokumentów:

– aktualnego, tj. sporządzonego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem przetargu odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej, której są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi,

– pisemnego oświadczenia, że w przypadku wygrania przetargu nie dokonają sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 22 września 2014 r. zapozna się z dokumentami złożonymi przez oferentów i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta ul. Lwowska 57.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostaną zakwalifikowane do przetargu oraz które wpłaca wadium.

6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 22 września 2014 r., na konto BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.

7. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ulicy Lwowskiej 57.
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 84 664-39-93 wew. 27.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---