Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Czwartek
16°
 
Środa, 21 października 2020 r.
Imieniny obchodzą: Urszula, Hilary, Celina, Jakub, Janusz

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2014 roku

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I półrocze 2014 roku:

1. Plan dochodów w wysokości 58.584.703,77 zł wykonano w kwocie 29.152.944,31 zł, tj.49,8% wg załącznika Nr 1.

2. Plan wydatków w wysokości 58.454.263,77 zł wykonano w kwocie 27.673.689,48 zł, tj.47,3% wg załącznika Nr 2.

3. Przychody wykonano w kwocie 1.313.510,17 zł, tj. 246,5%, w tym:

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.313.510,17 zł

4. Plan rozchodów tytułem spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 281.600,00 zł, tj. 42,5%.

5. Za okres I półrocza 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.479.254,83 zł, tj. 1.134,1%.

6. W okresie I półrocza 2014 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 513,80 zł.
Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:

– Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim - 513,80 (w tym odsetki 63,89)

 

Tomaszów Lubelski 28 lipca 2014 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 28.07.2014 roku pod Nr 69
na okres do 30 września 2014 roku.

Załącznik Nr 1 -  Wykonanie planu finansowego dochodów za I-sze półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu finansowego wydatków za I-sze półroczw 2014 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---