Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Informacja dla wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

dla wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Stosownie do art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację dla wyborców niepełnosprawnych:

1. Numer okręgu wyborczego – 8

2. W mieście Tomaszów Lubelski znajdują się trzy lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

1) lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
z siedzibą w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Chocimskiej 17

2) lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Matejki 5

3) lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7
z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kopernika 4

3. Do dnia 12 maja 2014 roku wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również mogą zgłaszać Burmistrzowi Miasta zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zgłoszenie w sprawie głosowania przy użyciu w/w nakładek może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca podaje właściwy dla siebie numer obwodu głosowania.

4. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. Dotyczy to także wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy złożony w terminie do dnia 15 maja 2014 roku. Formularz wniosku udostępniany jest w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 53 w Tomaszowie Lubelskim. W tym Wydziale sporządzany będzie również akt pełnomocnictwa. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodzie odrębnym - szpital SP ZOZ ul. Al. Grunwaldzkie 1 w Tomaszowie Lubelskim a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

5. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Miasta wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Matejki 5 w Tomaszowie Lubelskim. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w terminie do dnia 5 maja 2014 roku. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w mieście Tomaszów Lubelski, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołączyć należy kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu tym wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

6. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania - Nr 5 - właściwym dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Matejki 5.

7. Do sporządzania aktów pełnomocnictwa oraz do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym upoważniony przez Burmistrza Miasta został Pan Andrzej Lisikiewicz - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 53.

8. Głosowanie odbędzie się 25 maja 2014 roku w godzinach 7:00 - 21:00.
Podaję numery telefonów: 84 664 37 40 w. 53; 84 664 28 87;
Nr fax - 84 664 22 43; e-mail umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Ponadto informuję, iż wymagane przepisami Kodeksu wyborczego informacje będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej sukcesywnie i w terminach określonych kalendarzem wyborczym. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Wersja do druku Generuj PDF
---