Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014

 

BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) oraz Uchwały Nr  XXXIX/418/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014.

 

      Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami).

 

I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA „WSPIERANIE” ICH REALIZACJI

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmujące:

 1. organizacja i udział w zawodach oraz aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych - proponowana kwota dotacji 3.500 zł,
 2. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży, w zakresie gimnastyki sportowej z elementami akrobatyki oraz aerobiku - proponowana kwota dotacji 1.500 zł,
 3. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych, w sekcji karate - proponowana kwota dotacji 11.000 zł,
 4. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym - proponowana kwota dotacji 14.500 zł,
 5. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach - proponowana kwota dotacji 15.000 zł,  
 6. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce - proponowana kwota dotacji 13.000 zł,
 7. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich - proponowana kwota dotacji 19.000 zł,
 8. organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym - proponowana kwota dotacji 3.500 zł,
 9. organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej - proponowana kwota dotacji 210.000 zł,
 10. organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej - proponowana kwota dotacji 70.000 zł,
 11. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w boksie - proponowana kwota dotacji 2.000 zł,
 12. organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych - proponowana kwota dotacji 3.000  zł.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Zastrzega się prawo zmiany wysokości środków finansowych w przypadku gdy złożone oferty (oferta) nie uzyskają (nie uzyska) akceptacji Burmistrza Miasta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA REALIZACJĘ DOTOWANYCH ZADAŃ W 2012 i 2013 ROKU

Rok 2012

 Zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 503.000 zł.

Rok 2013

 Zadania w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 501.000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się, że:
 1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
 3.  zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
 4. podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

IV. TERMINY SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2013 rok  w przypadku krótszej działalności podmiotu – za okres tej działalności.
 3. sprawozdanie finansowe za 2013 rok (bilans, rachunek wyników  lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) lub w przypadku niesporządzenia go
  w terminie składania oferty, sprawozdanie finansowe za 2012 r. a w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności,
 4. statut podmiotu, który składa ofertę po raz pierwszy lub w przypadku dokonanych zmian w statucie,
 5. w przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów,
 6. w przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedna osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście do dnia 24 grudnia 2013 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski lub listownie - z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Obowiązujące formularze ofert można pobierać w budynku Urzędu Miasta ul. Lwowska 53 p. Nr 2 w godzinach od 8:00 do 15:00. Formularze ofert opublikowane są także na stronie internetowej Urzędu Miasta https://www.tomaszow-lubelski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski www.umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl

V. TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Określa się termin rozpatrzenia ofert na dzień  27 grudnia 2013 roku.
 2. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta. Komisja składa się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski
  i osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 3. Komisja dokonuje otwarcia oraz oceny pod względem kompletności, prawidłowości formalnej i rachunkowej złożonych ofert, a także pod względem zgodności z przedmiotem otwartego konkursu ofert. Posiedzenie komisji jest protokołowane przez sekretarza Komisji. Z prac Komisji sporządzany jest zbiorczy protokół, zawierający wykaz podmiotów, których oferty podlegały rozpatrzeniu, wykaz podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania, wykaz podmiotów, których oferty zostały ocenione negatywnie wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu komisji.
 4. Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także uwzględnia kryteria określone w dziale IX § 11 pkt. 6 Uchwały Nr  XXXIX/418/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014, tj.:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację wnioskodawcę,
 2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
 5. planowany przez wnioskodawcę udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 7. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Odrzuceniu podlegać będą oferty:
 1. złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,
 2. niekompletne,
 3. złożone po terminie,
 4. złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 5. nie dotyczące zadań wskazanych w ogłoszeniu.
 1. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od zakończenia prac przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Od decyzji Burmistrza Miasta odwołanie nie przysługuje. Wyniki konkursu z uwzględnieniem wykazu podmiotów i zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznanych na realizacje tych zadań, zostaną opublikowane na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni roboczych od zatwierdzenia wyboru ofert przez Burmistrza Miasta.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej.

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadań określa się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia zadania. Obowiązujący formularz sprawozdania opublikowany jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Formularz sprawozdania dostępny jest również na stronie internetowej www.tomaszow-lubelski.pl.

 

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wersja do druku Generuj PDF
---