Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek
12°
Dziś
-1°
 
Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

Artykuły


WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

 

       W dniach od 11 - 18 października 2013 r. trwały ogłoszone przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok. Konsultacje przeprowadzono w formie zamieszczenia projektu Rocznego Programu Współpracy na stronie internetowej, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania opinii i uwag drogą elektroniczną na załączonym formularzu na wskazany adres e-mailowy. Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy zgłosiło Stowarzyszenie „Czajnia”. Stowarzyszenie wnioskowało rozszerzenie dziedzin priorytetowych o darmowe poradnictwo prawno-obywatelskie prowadzone na terenie Miasta Tomaszów Lubelski poprzez dodanie w § 5 ust. 8 programu współpracy zapisu: „współtworzenie świadome społeczeństwa obywatelskiego (m in. prowadzenie punktu porad prawnych i obywatelskich)” oraz rozszerzenie dziedzin priorytetowych z zakresu kultury fizycznej i sportu o boks, poprzez dodanie w § 5 ust. 1 lit. b programu współpracy zapisu: (organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży) i ust. 1 lit. d (szkolenie sportowe) słowa „boks”.

       Wyznaczona przez Burmistrza Miasta komórka organizacyjna Urzędu Miasta (Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych) działając w oparciu o § 6 uchwały Nr XLVI/509/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 11.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji rozpatrzyła opinie i uwagi Stowarzyszenia „Czajnia” i przekazała propozycję stanowiska o przyjęciu wniosków Stowarzyszenia „Czajnia” i skierowanie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy pod obrady sesji Rady Miasta wprowadzając n/w poprawki do konsultowanego programu współpracy poprzez:
-dodanie w § 5 programu współpracy ustępu 8 w brzmieniu „współtworzenie świadome społeczeństwa obywatelskiego (m in. prowadzenie punktu porad prawnych i obywatelskich)”
- rozszerzenie dziedzin priorytetowych z zakresu kultury fizycznej i sportu o boks, poprzez dodanie w § 5 ust. 1 lit. „b” po słowach „lekkiej atletyce” słowa „boks” a także w § 5 ust. 1 lit. „d” po słowach „piłce nożnej mężczyzn” słów „oraz w boksie”.

 

Stanowisko Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

       Przyjmuje się propozycję Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta dotyczącą projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok.

 

Tomaszów Lubelski 28.10.2013 r.

 Burmistrz Miasta

Wojciech Żukowski

Wersja do druku Generuj PDF
---