Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


IR.6730.7.2021 - Zawiadamia się strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania warunków zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz po

 

Tomaszów Lubelski, dnia 13.05.2021 r.

IR.6730.7.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 

zawiadamia się strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania warunków zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Inwestycja planowana jest na działce nr 16/5 ark. 18 położonej przy ul. Aleja Sportowa w Tomaszowie Lubelskim.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 w pokoju 28 w terminie do dnia 21.05.2021 r.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Jak stanowi art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich. Istotą decyzji o warunkach zabudowy jest jedynie określenie przez organ administracji możliwości lokalizacji wnioskowanej inwestycji na danym terenie ze względu na zasady zagospodarowania przestrzennego. Decyzja z ustalonymi warunkami zabudowy nie przesądza o realizacji zamierzenia budowlanego i jego ostatecznym kształcie. Konkretyzacja zamierzenia budowlanego następuje na etapie uzyskiwania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dopiero na tym etapie postępowania inwestycyjnego właściciele działek sąsiednich mogą uzyskać konkretną i szczegółową ochronę swoich interesów, związanych z ewentualnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia budowlanego na tereny sąsiednie.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 13.05.2021 r. do dnia 21.05.2021 r.

Zgodnie z art. 49a k.p.a., organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron.

Wersja do druku Generuj PDF
---