Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


IR.6721.5.2020 - OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego

 

Tomaszów Lubelski, dnia 14 kwietnia 2021 r.

IR.6721.5.2020

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski Uchwały Nr XXII/247/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego. Granica obszaru objętego planem miejscowym została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w terminie do dnia 7 maja 2021 r.:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski: ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek przy ul. Ks. Ściegiennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7 maja 2021 roku, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski (dane kontaktowe: tel. (84) 664-37-40, fax. (84) 664-22-43, email: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wersja do druku Generuj PDF
---