Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


IR.6220.1.13.2021 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia strony postępowania, że dnia 8 kwietnia zostało wydane postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prze

Tomaszów Lubelski, 8 kwietnia 2021 r.

IR.6220.1.13.2021

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

      Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

zawiadamia strony postępowania,

 

że dnia 8 kwietnia zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.1.12.2021 dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wytwórni masy bitumicznej o wydajności nominalnej do 160 Mg/h na działkach nr 7/3, 8/3, 9/3, 10/10, 11/9, 14/8 ark. 4, położonych przy ul. Robotniczej w Tomaszowi Lubelskim.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 846642125.

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie siedmiu dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.

      Ponieważ w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy ul. Lwowskiej 57. Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia .

W myśl art. 41 § 1 i k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 12 kwietnia 2021 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 26 kwietnia 2021 r. włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---