Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


IR.6733.9.2020 - Zawiadamia się strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa elektroenergetycznej jednotorowe

 

Tomaszów Lubelski, dnia 24.02.2021 r.

IR.6733.9.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamia się strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Tomaszów Południe – Tomaszów Północ na odcinku od słupa nr 9 do słupa nr 19.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 w pokoju 28 w terminie do dnia 11.03.2021 r.
W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
Po ww. terminie nastąpi wydanie Wnioskodawcy decyzji z ustalonymi warunkami zabudowy, która zostanie również dostarczona wszystkim stronom postępowania. Od tej decyzji, po zapoznaniu się z jej treścią, służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem tutejszego Urzędu, w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.
Równocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., zawiadamia się strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 31.03.2021 r. Stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

 

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zasada czynnego udziału stron odnosi się do wszystkich stadiów postępowania administracyjnego. Organ jest zobowiązany zapewnić stronie możliwość wypowiedzenia się w sprawie od momentu jego wszczęcia, poprzez postępowanie dowodowe aż do momentu wydania decyzji administracyjnej albo odpowiedniego postanowienia kończącego postępowanie w danej instancji.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich.
Istotą decyzji o warunkach zabudowy jest jedynie określenie przez organ administracji możliwości lokalizacji wnioskowanej inwestycji na danym terenie ze względu na zasady zagospodarowania przestrzennego. Decyzja z ustalonymi warunkami zabudowy nie przesądza o realizacji zamierzenia budowlanego i jego ostatecznym kształcie. Konkretyzacja zamierzenia budowlanego następuje na etapie uzyskiwania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dopiero na tym etapie postępowania inwestycyjnego właściciele działek sąsiednich mogą uzyskać konkretną i szczegółową ochronę swoich interesów, związanych z ewentualnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia budowlanego na tereny sąsiednie.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 24.02.2021 r. na okres 14 dni
tj. do dnia 10.03.2021 r.

 

Zgodnie z art. 49a k.p.a., organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Obwieszczenia umieszczane zostaną na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (ul. Lwowska 57), na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (www.tomaszow-lubelski.pl > Urząd Miasta > Ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---