Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
29° 16°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


IR.6220.1.2.2021 - Zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Pana Tomasza Krynickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Naukowo-Badawczy Eco-Hera, ul. Kurczaba 12/8, 30-868 Kraków, reprezentującego Mota-Engil Cental Europe S.A. z

 

Tomaszów Lubelski, 3 lutego 2021 r.

IR.6220.1.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

      Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej, jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm. – dalej, jako „ustawa o udostępnianiu informacji”)

 

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Pana Tomasza Krynickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Naukowo-Badawczy Eco-Hera, ul. Kurczaba 12/8, 30-868 Kraków, reprezentującego Mota-Engil Cental Europe S.A. z siedzibą w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wytwórni masy bitumicznej o wydajności nominalnej do 160 Mg/h na działkach nr 7/3, 8/3, 9/3, 10/10, 11/9, 14/8 ark. 4, położonych przy ul. Robotniczej w Tomaszowi Lubelskim.

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji  wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski  wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej w sprawie wydania opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

             Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy oraz zgłosić własne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy  ul. Lwowskiej 57 w  godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 846642125.

      Ponieważ w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy ul. Lwowskiej 57. Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia .

W myśl art. 41 § 1 i k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenia zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa

Do wiadomości:

  1. Inwestor

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 4 lutego 2021 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 18 lutego 2021 r. włącznie oraz udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 lutego 2021 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---