Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
28° 17°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowi

 

Tomaszów Lubelski, dnia 02.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/185/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lutego 2021 r. do 4 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. nr 28, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. (84) 664 37 40 wew. 43, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski: https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/, https://tomaszow-lubelski.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 1300 w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się z ograniczeniami sanitarnymi, które obowiązywać będą w podanym terminie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w zakładce komunikaty.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r.:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski (dane kontaktowe: tel. (84) 664-37-40, fax. (84) 664-22-43, email: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wersja do druku Generuj PDF
---